• Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do witryny internetowej dostępnej pod adresem business.panasonic.pl stanowiącej własność firmy Panasonic Marketing Europe GmbH oraz firm należących do grupy i spółek zależnych (w dalszej części nazywanych wspólnie Firmą) i zarządzaną przez Firmę.

Polityka prywatności witryny internetowej

Celem Firmy jest zadowolenie klientów i zdobycie ich zaufania przez dostarczanie najwyższej jakości produktów i usług zgodnie z naszą podstawową filozofią biznesową. W ramach podejmowanych działań zmierzających do osiągnięcia tego celu wdrożyliśmy niniejszą politykę prywatności w celu ochrony informacji osobistych użytkowników gromadzonych za pośrednictwem witryny internetowej Firmy.

1. W każdej organizacji w Firmie wyznaczono osobę odpowiedzialną za ochronę informacji osobistych, aby zapewnić prawidłowe zarządzanie tymi informacjami.

2. W przypadkach gdy użytkownik jest proszony o podanie lub zarejestrowanie informacji osobistych, które umożliwiają identyfikację użytkownika, takich jak nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu, Firma powiadomi użytkownika, do jakich celów te informacje zostaną użyte, oraz zapewni dane kontaktowe do osób, z którymi można się skontaktować w razie związanych z tym pytań. Zakres informacji osobistych, o których podanie prosimy, musi być zgodny z przeznaczeniem.

3. Firma będzie używać informacji osobistych wyłącznie w zakresie, na który wyrażono zgodę.

4. Firma nie będzie przekazywać ani ujawniać informacji innym firmom, z wyjątkiem sytuacji, w których użytkownik wyraził wcześniej zgodę, zezwalając na ujawnienie informacji przez Firmę, gdy to konieczne: 1) w celu zlecenia pracy kontrahentom zewnętrznym lub 2) z innych uzasadnionych względów.

5. Aby zapoznać się z przechowywanymi informacjami osobistymi na swój temat, należy się skontaktować z odpowiednią osobą, której dane kontaktowe są wyświetlane w witrynie internetowej, w której podano lub zarejestrowano informacje osobiste. Firma postara się stosownie odpowiedzieć na Państwa prośbę.

6. Firma poczyni odpowiednie starania, aby zachować i udoskonalać zabezpieczenia w celu bezpiecznego zarządzania informacjami osobistymi.

7. Zachowując zgodność z wymogami prawa i odpowiednimi przepisami, Firma będzie dokładać starań, aby utrzymać i udoskonalać środki mające na celu ochronę informacji osobistych.
o Prośby o udostępnienie do wglądu informacji podanych lub zarejestrowanych przez użytkownika itp. należy kierować do osoby kontaktowej wskazanej w witrynie internetowej, za pośrednictwem której przesłano informacje.
o Pytania dotyczące Polityki prywatności Firmy prosimy wysyłać na adres: psceuwebmasters@eu.panasonic.com
o Osoby niepełnoletnie w wieku do 13 lat muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna przed przesłaniem informacji osobistych.

Siedziba firmy: Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce, ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa, NIP 107-00-16-099