• Warunki korzystania

Warunki umowy o świadczenie zaawansowanych usług serwisowych PREMIUM PLUS HDVC

1. Definicje

  1.1. „Klient” i „kupujący” oznaczają nabywcę niniejszej Umowy serwisowej.
  1.2. „My”, „nasz” i „Panasonic” oznaczają Panasonic System Communications Europe, oddział spółki Panasonic Marketing Europe GmbH, i podmioty powiązane.
  1.3. „Umowa serwisowa” lub „niniejsza umowa” oznaczają niniejszą umowę o świadczenie zaawansowanych usług serwisowych Premium Plus HDVC.
  1.4. „Dni robocze” oznaczają okres od poniedziałku do piątku z wyłączeniem weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy w Wielkiej Brytanii.
  1.5. „Godziny robocze” oznaczają godziny od 9:00 do 17:00 czasu CET w dniu roboczym.

2. Okres obowiązywania umowy

  2.1. Niniejsza Umowa serwisowa obowiązuje przez okres 1 roku od daty nabycia Umowy serwisowej oraz wyłącznie w okresie oryginalnej gwarancji wynoszącym 3 lata od daty zakupu produktu HDVC.
  2.2. Niniejsza Umowa serwisowa obejmuje numer seryjny produktu zarejestrowany podczas aktywacji (zobacz punkt 3) LUB numer seryjny produktu zamiennego.

3. Aktywacja Umowy serwisowej
    3.1. W celu aktywacji niniejszej umowy należy wysłać wiadomość e-mail do firmy Panasonic na adres premiumplus@eu.panasonic.com w terminie 60 dni od daty zakupu, podając unikatowy numer umowy (znajdujący się na certyfikacie), datę zakupu oraz model i numer seryjny urządzenia, które ma być objęte umową.

4. Obsługiwane kraje i języki

  4.1. Niniejsza usługa Premium Plus jest dostępna w następujących obszarach: Unia Europejska, Europejski Obszar Gospodarczy i Szwajcaria.
  4.2. Wsparcie pierwszego poziomu jest świadczone w językach angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i włoskim, natomiast wsparcie techniczne drugiego poziomu jest świadczone w języku angielskim.

5. Procedura zgłoszenia serwisowego

  5.1. W przypadku nieprawidłowego działania produktu, co jest mało prawdopodobne, należy w pierwszej kolejności zapoznać się z sekcją „Rozwiązywanie problemów” w instrukcji obsługi. Jeśli po sprawdzeniu instrukcji obsługi produkt nadal uznaje się za wadliwy, należy skontaktować się ze swoim lokalnym koordynatorem lub dostawcą, od którego zakupiono produkt. Jeśli nie udało się rozwiązać problemu, Klient lub koordynator Klienta mogą skontaktować się z naszym Zespołem Obsługi Klienta, przesyłając wiadomość e-mail na adres premiumcontract.support@eu.panasonic.com. Możliwy jest także kontakt telefoniczny. Numery telefonów podano na stronie https://business.panasonic.co.uk/service/contact-us. Należy przygotować model i numer seryjny produktu, ponieważ będą one potrzebne do weryfikacji uprawnień gwarancyjnych. 
  5.2. Jeśli w momencie kontaktu z prośbą o wsparcie techniczne Umowa serwisowa nie została jeszcze aktywowana, niniejsza Umowa serwisowa nie ma zastosowania (zobacz punkt 3). 

6. Anulowanie
    6.1. Niniejszą Umowę serwisową i jej rejestrację można anulować bądź zmienić w terminie sześćdziesięciu (60) dni od daty zakupu, o ile nie zgłoszono żadnych roszczeń. W przypadku podjęcia decyzji o anulowaniu należy wysłać pisemne powiadomienie do pierwotnego dostawcy, od którego zakupiono niniejszą Umowę o świadczenie zaawansowanych usług serwisowych HDVC. Po anulowaniu umowy Klient otrzyma zwrot całości kosztów.

7. Usługi realizowane w ramach niniejszej Umowy o świadczenie zaawansowanych usług serwisowych HDVC 

  7.1. Niniejsza umowa obejmuje zaawansowaną wysyłkę nieskonfigurowanej jednostki zamiennej w celu naprawienia wszelkich awarii produktu spowodowanych wadą produktu zaistniałą na etapie produkcji lub projektowania (zobacz wyłączenia w punkcie 10).
  7.2. Nieskonfigurowaną jednostkę zamienną może stanowić produkt zregenerowany w pełni przetestowany przez firmę Panasonic. Gwarancja Panasonic na oryginalny produkt HDVC zostanie przeniesiona na produkt zamienny.
  7.3. W ramach niniejszej Umowy serwisowej nasi specjaliści ds. technicznych skontaktują się w ciągu 3 godzin roboczych od otrzymania zgłoszenia telefonicznego lub za pośrednictwem poczty e-mail, aby zapewnić pomoc techniczną, dostarczyć zdalne aktualizacje oprogramowania układowego oraz udzielić pomocy zdalnej. Klient ma obowiązek zapewnić dostęp zdalny w celu przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania układowego oraz udzielenia pomocy zdalnej w przypadku, gdy Panasonic uzna to za niezbędne, w przeciwnym razie nasza możliwość rozwiązania problemu może być ograniczona.
  7.4. Jeśli problemu nie uda się rozwiązać podczas połączenia zwrotnego z naszej strony oraz jeśli Klient zapewnił zdalny dostęp na potrzeby wszelkich aktualizacji oprogramowania układowego oraz pomocy zdalnej, Panasonic prześle jednostkę zamienną oraz pokryje koszty transportu związane ze zwrotem wadliwego produktu do firmy Panasonic.
  7.5. Panasonic przetestuje wadliwy produkt po jego otrzymaniu. Jeśli uszkodzenia nie były spowodowane usterką produkcyjną lub projektową lub jeśli Umowa serwisowa nie ma zastosowania, Panasonic poinformuje o tym fakcie Klienta i określi opłaty za naprawę uszkodzonej części. Następnie Klient może wybrać jedną z opcji:
     i. zatrzymanie produktu zamiennego i pokrycie kosztów naprawy wadliwego produktu lub
     ii. odzyskanie wadliwego produktu i zwrot produktu zamiennego. Klient jest odpowiedzialny za pokrycie kosztów transportu. 
  7.6. Produkty bądź części wymienione w ramach niniejszej Umowy serwisowej stają się własnością firmy Panasonic.
  7.7. Panasonic wskaże kuriera, który przetransportuje jednostkę uszkodzoną i jednostkę zamienną. Jeśli Klient nie będzie dostępny w uzgodnionym terminie dostarczenia produktu zamiennego i odbioru produktu wadliwego, kurier pozostawi wiadomość z prośbą o wyznaczenie kolejnego terminu odbioru. Po upływie tego terminu Panasonic obciąży Klienta opłatą za każdą dodatkową próbę dostarczenia lub odebrania produktu.

8. Poziom usług serwisowych  

  8.1. Połączenie zwrotne ze strony wsparcia technicznego nastąpi w ciągu 3 godzin od odebrania pierwszego połączenia przez Zespół Obsługi Klienta lub od otrzymania zgłoszenia serwisowego za pośrednictwem poczty e-mail.
  8.2. Wysyłka jednostki zamiennej następnego dnia roboczego zostanie zrealizowana w terminie 8 godzin roboczych liczonych od momentu wykonania połączenia zwrotnego przez zespół wsparcia technicznego (zobacz punkt 7.4 powyżej).
  8.3. Panasonic prowadzi program monitorowania jakości świadczonych usług, którego celem jest potwierdzenie poziomu zadowolenia klienta. Dlatego po rozwiązaniu problemu firma Panasonic może skontaktować się z Klientem.

9. Obowiązki Klienta

Klient jest odpowiedzialny za:
  9.1. Prowadzenie aktualnego rejestru ustawień konfiguracji, tak aby możliwe było skonfigurowanie dowolnej jednostki zamiennej dostarczonej zgodnie z warunkami niniejszej umowy.   
  9.2. Przekazanie uszkodzonej jednostki kurierowi, w tym odpowiednie zabezpieczenie uszkodzonego produktu przy użyciu opakowania dostarczonego wraz z jednostką zamienną.
  9.3. Zapewnienie dostępu zdalnego na potrzeby aktualizacji oprogramowania układowego i pomocy zdalnej.

10. Wyłączenia z niniejszej umowy

Z zakresu Umowy serwisowej wyłączone są:
  10.1. instalacja, konfiguracja i pomoc techniczna w siedzibie klienta;
  10.2. pomoc techniczna w zakresie sieci klienta;
  10.3. złącza przewodów, monitor;
  10.4. obsługa przez użytkownika i szkolenia użytkownika;
  10.5. wszelkie produkty i części, których naturalny cykl użytkowania jest ograniczony lub które uznaje się za materiały eksploatacyjne, takie jak m.in. akumulatory;
  10.6. uszkodzenia spowodowane używaniem produktu w sposób niezgodny z instrukcjami obsługi bądź standardami technicznymi i/lub bezpieczeństwa obowiązującymi w danym kraju;
  10.7. uszkodzenia powstałe w wyniku wypadku, pożaru, zaniedbania, nieprawidłowego użytkowania, normalnego zużycia, niewłaściwej obsługi, nieprawidłowego montażu, skażenia dymem, wypalenia laserem, działania płynów lub innych ciał obcych na produkt bądź uszkodzeń powstałych podczas transportu do lub od kupującego;
  10.8. uszkodzenia powstałe w wyniku używania części bądź akcesoriów innych niż wyprodukowane przez Panasonic lub w wyniku regulacji, naprawy, modyfikacji bądź rozmontowania przez osobę nieupoważnioną przez Panasonic.

11. Odpowiedzialność

  11.1. Panasonic nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienia w wykonaniu zobowiązań w ramach niniejszej Umowy serwisowej z powodu okoliczności pozostających poza jej kontrolą, w tym między innymi pożaru, powodzi, wojny, sporu przemysłowego, działań bądź regulacji rządowych, ani za niewykonanie zobowiązań lub opóźnienia po stronie dostawców i podwykonawców (np. kuriera).
  11.2. Jedynym i wyłącznym zadośćuczynieniem od firmy Panasonic należnym kupującemu na mocy niniejszej Umowy serwisowej są usługi wyszczególnione w punkcie 7. Kupującemu nie przysługują żadne inne zadośćuczynienia, w tym między innymi roszczenia z tytułu szkód przypadkowych i wynikowych ani jakichkolwiek strat.

12. Polityka prywatności
    12.1. Wszelkie dane osobowe przekazane w celu aktywowania Umowy serwisowej lub wniesienia roszczenia w ramach niniejszej umowy będą przechowywane i wykorzystywane zgodnie z Polityką prywatności firmy Panasonic dostępną na stronie https://business.panasonic.co.uk/privacy-policy.

13. Postanowienia ogólne

  13.1. Panasonic może w dowolnym momencie podzlecić lub przekazać w dowolny sposób niektóre lub wszystkie swoje prawa i zobowiązania w ramach niniejszej umowy stronie trzeciej lub jej przedstawicielowi, w tym autoryzowanym centrom serwisowym.
  13.2. Panasonic zachowuje wszystkie prawa do własności intelektualnej związane z usługami, w tym dotyczące przekazanego oprogramowania. 
  13.3. Jeśli jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy zostaną uznane za nieskuteczne lub staną się nieskuteczne, nie będzie to miało wpływu na skuteczność prawną jej pozostałych postanowień. Przyjmuje się, że w miejsce nieskutecznych postanowień zostają wprowadzone ich skuteczne odpowiedniki możliwie najbardziej zbliżone do zamierzeń ekonomicznych obu stron.
  13.4. Niniejsza Umowa serwisowa i wszelkie spory lub roszczenia, które z niej wynikają lub odnoszą się do jej treści bądź zawarcia, będą regulowane i rozstrzygane zgodnie z prawem niemieckim. Sądami właściwymi do rozstrzygania sporów bądź roszczeń wynikających z niniejszej Umowy serwisowej lub związanych z jej zawarciem są sądy w Hamburgu, w Niemczech.
  13.5. Termin „Panasonic” używany w niniejszej Umowie serwisowej odnosi się do firmy:
Panasonic System Communications Company Europe
oddział spółki Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Strasse 43,
65203 Wiesbaden
Niemcy