Current language: Polski
 • Gwarancja

Gwarancja

(dla produktów zakupionych po 01 sierpnia 2015)  

PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 9A wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352843, NIP 1070016099, REGON 142346837, GIOŚ nr E0012180WBW (zwanego dalej „Panasonic” lub „Gwarantem”) gwarantuje w okresie gwarancji, który w treści niniejszej gwarancji został określony indywidualnie dla danej kategorii produktów, że sprzedawany przez Panasonic na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, objęty niniejszą gwarancją („Produkt”), jest wolny od wad i usterek spowodowanych wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi.  

 (zwana dalej „Gwarancją”). Powyższe nie oznacza, że w Produkcie nie wystąpią wady i usterki. Sprawne działanie Produktu oznacza działanie zgodne z warunkami techniczno- eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi Produktu. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja udzielona jest właścicielowi Produktu, zwanego dalej „Kupującym”, który nabył nowy Produkt.  

Należy bezwzględnie zachować dowód zakupu Produktu.

Dział I Zasady ogólne: 

 1. Niniejszą Gwarancją objęte są wady i usterki Produktu spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi. Panasonic zobowiązuje się, zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej Gwaran
 2. W ramach naprawy gwarancyjnej zapewnione są części zamienne oraz robocizna, zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej Gwarancji. 
 3. W zakres napraw gwarancyjnych nie wchodzą okresowe konserwacje i przeglądy Produktu, a w szczególności czyszczenia, regulacje, sprawdzenia działania, korekta błędów obsługi lub programowanie ustawień użytkownika oraz inne czynności, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik Produktu, zgodnie z informacjami w instrukcji obsługi. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia elementów Produktu, takich jak materiały eksploatacyjne oraz innych części, wymienionych w instrukcji użytkownika/obsługi lub dokumentacji technicznej, posiadających określony czas działania, chyba że niniejsza Gwarancja stanowi inaczej.  
 4. Warunkiem skorzystania przez Kupującego z uprawnień wynikających z niniejszej Gwarancji jest przedstawienie w chwili zwracania się o naprawę gwarancyjną łącznie:
  a) wadliwego Produktu,
  b) ważnego dowodu zakupu,
  c) modelu i numeru seryjnego Produktu, 
 5. Termin gwarancji uzależniony jest od kategorii Produktu i wynosi odpowiednio dla poszczególnych kategorii produktowych:
  Kategoria Termin Gwarancji
  Telefony systemowe (Business SIP Systems)  1 rok  
  Centrale cyfrowe (PBX), systemy poczty głosowej, telefony (PBX)         2 lata (dodatkowe informacje dział II, pkt.2)       

     

 6. Jeżeli masa wadliwego Produktu przekracza 10 kg, Kupujący, korzystając z uprawnień wynikających z niniejszej Gwarancji i na jej zasadach, może zgłosić prośbę o odebranie Produktu wskazując miejsce, w którym Produkt się znajduje. Po uzgodnieniu z Kupującym wadliwy Produkt zostanie odebrany w godzinach pracy Autoryzowanego Serwisu maksymalnie w ciągu 7 dni poczynając od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zgłoszenia. W przypadku naprawy Produktu w miejscu użytkowania, Kupujący zobowiązany jest do zapewnienia miejsca i warunków do naprawy Produktu. 
 7. Kupujący dostarczając Produkt do Autoryzowanego Serwisu, a w szczególności przesyłając go przez osoby trzecie, zobowiązany jest do przygotowania przesyłki Produktu w sposób umożliwiający jego odbiór i bezpieczny transport. Wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia Produktu wynikające z jego niewłaściwego opakowania obciążają wyłącznie Kupującego.
 8. Dostarczony do Autoryzowanego Serwisu Produkt musi odpowiadać podstawowym warunkom higienicznym. W przeciwnym wypadku czynności podjęte przez Autoryzowany Serwis w celu usunięcia tego stanu rzeczy nie wchodzą w zakres czynności naprawy gwarancyjnej i jako takie noszą charakter czynności odpłatnych wg cennika. Autoryzowany Serwis może uzależnić wypełnienie obowiązków wynikających z Gwarancji od podjęcia w/w czynności.
 9. Usterka zgłoszona w terminie Gwarancji, o którym mowa w pkt. 5, zostanie usunięta przez Autoryzowany Serwis w możliwie krótkim czasie, nie dłuższym niż 30 dni od dnia dostarczenie Produktu do Autoryzowanego Serwisu lub jego odebrania przez Autoryzowany Serwis zgodnie z pkt.6. 
 10. Jeżeli tylko część Produktu jest wadliwa i daje się odłączyć od części Produktu działającej zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi, uprawnienia Kupującego wynikające z niniejszej Gwarancji ograniczają się jedynie do wadliwej części Produktu.  
 11.  Kupującemu przysługuje prawo wymiany Produktu na nowy poprzez Autoryzowany Serwis, jeżeli:
  a) w terminie Gwarancji, o którym mowa w pkt. 5, Autoryzowany Serwis dokona pięciu napraw gwarancyjnych, a Produkt będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają używanie go zgodnie z przeznaczeniem,
  b) Autoryzowany Serwis stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe.
  Jeżeli w szczególnych sytuacjach (np. brak produktu w ofercie handlowej) wymiana Produktu na ten sam typ jest niemożliwa, Panasonic dokona wymiany Produktu na inny typ o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych z aktualnej oferty handlowej. 
 12. Panasonic dokona wymiany Produktu na nowy w możliwie krótkim czasie od momentu wystąpienia jednej z przesłanek wymienionych w pkt. 11. Jednakże Panasonic może uzależnić dokonanie wymiany od zwrotu przez Kupującego wadliwego Produktu w całości (wraz z wyposażeniem). Przy wymianie Produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Kupującego elementów.  
 13. Gwarancją nie są objęte Produkty z uszkodzeniami mechanicznymi lub elektrycznymi nie powstałymi z powodów obciążających producenta, o których mowa w pkt.1, a w szczególności:
  a) Produkty z uszkodzeniami powstałymi podczas transportu i przeładunku, dokonywanymi na zlecenie Kupującego
  b) uszkodzenia spowodowane użytkowaniem Produktu niezgodnie z instrukcją obsługi/użytkownika albo przepisami bezpieczeństwa,
  c) Produkty uszkodzone na skutek pożaru, powodzi, wyładowań atmosferycznych, czy też innych klęsk żywiołowych, wojny lub niepokojów społecznych, nieprzewidzianych wypadków, zalania cieczą, przepięć w sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, teleinformatycznej i telewizyjnej,
  d) Produkty, w których osoby inne niż Autoryzowany Serwis dokonały przeróbek, zmian, dostrojeń lub napraw naruszając plombę gwarancyjną lub w jakikolwiek inny sposób,
  e) Produkty, w których numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto.14. Wszelkie wadliwe Produkty lub części, których wymiany dokonano w ramach Gwarancji stają się własnością właściwego Autoryzowanego Serwisu. 
 14. Wszelkie wadliwe Produkty lub części, których wymiany dokonano w ramach Gwarancji stają się własnością właściwego Autoryzowanego Serwisu.  
 15. Gwarant nie odpowiada wobec Kupującego za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Produktu wynikłe z innych przyczyn niż wady tkwiące w Produkcie oraz nie będzie odpowiadać za szkody spowodowane wadami Produktu.  
 16. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Kupującego do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z objętą niniejszą Gwarancją wadą i usterką Produktu. 
 17. Ograniczenia, o których mowa w pkt 15 i 16 nie dotyczą Kupujących, którzy nabyli Produkty jako konsumenci w rozumieniu art. 221 k.c.  

 

Dział II Postanowienia dodatkowe odnoszące się grup do Produktów kategorii - PBX:

1 Produkty kategorii (PBX):
1.1 Instalacja Produktu musi być wykonana przez Autoryzowany Serwis lub Instalatora certyfikowanego przez Panasonic.
1.2 Warunkiem skorzystania z niniejszej gwarancji jest przestrzeganie warunków użytkowania Produktu, określonych w instrukcjach obsługi/użytkownika i instalacji, a w szczególności:
    a) miejsce pracy Produktu musi odpowiadać zaleceniom wskazanym w instrukcji obsługi/użytkownika i instrukcji instalacji,
    b) w zakresie określonym w instrukcji obsługi/użytkowania obsługa serwisowa Produktu jest wykonywania przez Autoryzowany   Serwis Panasonic
1.4 Autoryzowany Serwis podejmie czynności naprawcze w ciągu 24 godzin od zgłoszenia usterki (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) jednocześnie określając czas niezbędny do usunięcia usterki. Czas usunięcia usterki może ulec przedłużeniu w sytuacji konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.
1.5 Kupujący traci uprawnienia wynikając z Gwarancji, jeżeli udostępni osobom trzecim hasła do centrali zabezpieczające dostęp do funkcji specjalnych centrali.
1.6 Panasonic nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wypadku nieautoryzowanego wykorzystania centrali lub linii zewnętrznych do niej dołączonych.
1.7 Kupujący traci uprawnienia wynikające z Gwarancji, jeżeli osoby inne niż Autoryzowany Serwis lub instalator certyfikowany przez Panasonic dokonały przeróbek, zmiany oprogramowania lub napraw Produktu  

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Wykonanie uprawnień z Gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. W razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z niniejszej Gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten (to jest termin do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi) biegnie dalej od dnia odmowy przez Panasonic wykonania obowiązków wynikających z Gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie przez Panasonic,  

W relacjach prawnych wynikłych z niniejszej Gwarancji stosuje się przepisy prawa polskiego. Lista Autoryzowanych Serwisów dostępna jest w siedzibie Gwaranta, na stronie internetowej pod adresem www.panasonic.pl lub pod numerem telefonu 801 003 532 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych) lub 22 295 37 27 (dla połączeń z telefonów komórkowych lub stacjonarnych). Koszt połączenia na ww. numery telefonów nie przekracza kosztu zwykłego połączenia telefonicznego, zgodnie z taryfą operatora.  

 

Panasonic Marketing Europe GmbH (Sp. z o.o.)
Oddział w Polsce
ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa, Polska
tel. 801 003 532 (telefony stacjonarne), 22 295 37 27 (telefony komórkowe lub stacjonarne)
tel. 22 211 12 681 (Call Center dla produktów kategorii PBX/SIP)
e-mail: pps@panasonic.eu.com
www.panasonic.pl